Договір публічної оферти


1. Загальні положення
1.1. Дана оферта, є офіційною пропозицією ТОВ «Фуд Технікс», далі – «Орендодавець», укласти Договір оренди Товарів, далі – «Договір», і розміщує Публічну Оферту на сайті Орендадавця https://corbis.pro.
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Орендарем пропозиції Орнедодавця вважається факт здійснення передплати згідно з замовленням на умовах цього Договору.

2. Поняття і визначення
2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
* «Орендодавец» – юридична особа, яка надає в оренду товари, представлені в замовленні.
* «Орендар» – юридична або фізична особа, що уклала з Орендодавцем Договір на умовах, викладених нижче.
* «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Орендарем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.
* «Товар» – посуд, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;
* «Заставна вартість» - вартість товару, за якою оплачується компенсація у разі пошкодження чи неповернення товару.
* «Пошкодженний товар» - товар, який повертається у вигляді не дозволяючому подальшу його експлуатацію
* «Протермінована оренда» - повні та неповні дні оренди, що перевищують період оплаченої оренди згідно замовлення.
* «Експедитор» - співробітник Орендодавця, який здійснює передачу товару на території Орендаря.

3. Предмет договору
3.1. Орендодавець зобов’язується передати у користування на умовах повернення Орендарю Товар, а Орендар зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

4. Порядок оформлення та оплати замовлення
4.1. Замовлення одного найменування посуду має бути кратним одному кошику.
4.2. Орендар оформляє замовлення та оплачує передплату у розмірі 10% від вартості оренди для резервування Товару у необхідну дату. У разі відмови Орендаря від замовлення передплата не повертається. У разі відсутності передплати Орендодавець не гарантує наявність Товару у необхідній кількості у необхідну дату.
4.3. Додатково сплачується зворотна застава у розмірі 20% від заставної суми Товару. Застава повертається Орендарю протягом трьох днів з моменту повернення Товару, за вирахуванням компенсації за протерміновану оренду Товару та пошкоджений Товар.
4.4. У разі недостатньої суми застави для компенсації протермінованої оренди Товару та вартості пошкодженого Товару, орендар зобов'язується додатково сплатити різницю протягом трьох днів.
4.5. Оплата здійснюється за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Орендодавця, що вказаний в замовленні. У такому разі на момент відвантаження Товару сума має бути зарахована на рахунок Орендодавця. Або банківською карткою через платіжний термінал в офісі Орендодавця.
4.6. Застава повертається на розрахунковий рахунок орендаря або на кредитну картку, з якого був здійснений платіж.
4.7. Оплата замовлення та повернення застави може бути здійснено будь-яким іншим способом за домовленістю сторін.

5. Умови доставки замовлення
5.1. Доставка Товару здійснюється силами Орендаря або оплачується додатково.
5.2. Товар приймається та здається в оренду на складі Орендодавця. За домовленістю сторін передача товару може бути здійснена на території Орендаря. У такому разі Орендарем додатково оплачується послуга Експедитора.
5.3. Перша година послуг Експедитора безкоштовна, кожна наступна година сплачується додатково. До обов'язків Експедитора не входять послуги вантажників.

6. Права та відповідальність сторін
6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
6.2. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
6.3. Всі суперечності вирішуються відповідно до чинного законодавства України. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей шляхом переговорів.

7. Термін дії договору
7.1. Договір вважається укладеним з моменту внесення передплати згідно Замовлення.
7.2. Договір вважається виконаним після повернення товару та повного розрахунку за протерміновану оренду та пошкоджений товар.
7.2. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.